Disclaimer

Disclaimer

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam berusten bij degroenehoeven.nl, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op degroenehoeven.nl.

Degroenehoeven.nl doet haar uiterste best om alle rechthebbenden van tekst- en beeldmateriaal, gebruikt op deze website te achterhalen en te vermelden. Eventuele rechthebbenden die niet vermeld zijn kunnen zich wenden tot degroenehoeven.nl. Waar gebruik is gemaakt van materiaal van derden hebben wij getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat het materiaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij dit materiaal op verzoek zo snel mogelijk verwijderen, indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Gebruiker erkent en respecteert de (intellectuele) eigendomsrechten van degroenehoeven.nl en haar toeleveranciers op de inhoud van degroenehoeven.nl. Gebruiker mag de inhoud van degroenehoeven.nl slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit degroenehoeven.nl op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.
De verwerking van de gegevens op degroenehoeven.nl is met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. Degroenehoeven.nl, noch haar toeleveranciers, kunnen volledige garantie geven voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op degroenehoeven.nl is opgeslagen, of vertoond.  Behoudens opzet of grove schuld van degroenehoeven.nl, of een van haar toeleveranciers, is zij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid. Degroenehoeven.nl is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van Degroenehoeven.nl voor gebruiker.

Deel deze pagina: